Majoor van Swieten

14:00 - 14:40

TARGET, een oplossing voor de zorg onder druk?

Sophie de Reus en Ingeborg Weuring

Zorg onder druk

De huisartsenzorg staat onder druk. Niet alleen door een oplopend personeelstekort en een verschuiving van complexe zorg naar de eerste lijn, maar ook doordat er steeds meer mensen met meerdere chronische aandoeningen zijn en mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. De huidige eerstelijnszorg is hier niet goed op ingericht. Hoog tijd om het in onze regio, samen met onze netwerkpartners, zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren.

In het Persoonsgerichte en Integrale Zorgprogramma maken we onderscheid tussen
(1) patiënten met enkelvoudige en laag-complexe problematiek en
(2) patiënten met complexe, chronische problematiek. Door de ‘alledaagse’, enkelvoudige zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren krijgt de huisartsenpraktijk meer ruimte om persoonsgerichte en integrale zorg te bieden aan patiënten met complexe problematiek of hoge gezondheidsrisico’s.

Voor patiënten met enkelvoudige en volstaat zorg gebaseerd op richtlijnen en zorgstandaarden. Bijvoorbeeld ketenzorgprogramma’s voor mensen met één chronische aandoening zoals atriumfibrilleren, diabetes of COPD. Voor deze patiënten kan de praktijk bepaalde processen mogelijk efficiënter organiseren, door bijvoorbeeld inzet van e-health programma’s, thuismetingen of beeldbelafspraken.

Voor patiënten met problematiek, zoals kwetsbare ouderen of mensen met meerdere chronische aandoeningen, zetten we in op persoonsgerichte en integrale zorg (zorg op maat). Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, met de focus op betekenisvol leven, ook in de laatste levensfase, vormt hierbij het vertrekpunt. In een ander gesprek staan de wensen en behoeften van de patiënt centraal – zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak – in plaats van de klachten. Samen stellen de zorgverlener en patiënt een plan op, waarbij de patiënt de regie heeft. Indien nodig schakelen ze een hulpverlener uit het netwerk in. Een goede samenwerking met nulde- en eerstelijnsnetwerkpartners is hierbij dus cruciaal.

Biografie

Biografie Ingeborg Weuring

Ingeborg Ybema-Weuring, van oorsprong fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper, is al jaren bezig om de (huisartsen)zorg toekomstbestendig in te richten. Eerst als programmamanager chronische zorg bij huisartsenorganisatie Medrie, waar ze diverse ketenzorgprogramma’s opzette, samenwerkingenverbanden tussen huisartsen en specialisten en paramedici faciliteerde, kwaliteitsbeleid ontwikkelde en de kwaliteit van zorg monitorde. In 2017 maakte ze de overstap naar Dokter Drenthe. Daar zette ze als manager zorg, samen met anderen, de beweging in om zorg niet vanuit ziekte, maar vanuit een persoonsgerichte en integrale benadering te organiseren.

Biografie Sophie de Reus

Sophie de Reus-Spoorenberg, bewegingswetenschapper van origine, werkt al jaren aan het persoonsgericht en integraal organiseren van zorg. Eerst als projectleider en promovendus op SamenOud, een persoonsgerichte en integraal programma voor thuiswonende ouderen. Sinds vijf jaar is ze in Drenthe bezig om de zorg voor álle kwetsbare doelgroepen persoonsgericht en integraal in te richten. Eerst als beleidsadviseur in met name de ouderenzorg, later als procescoördinator Integrale Zorg en projectleider van TARGET, het persoonsgerichte en integrale programma voor chronisch zieken in de huisartsenpraktijk.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan